top of page
Talking Business

Projecten

Projects: Projects

2022-heden

Omgevingsmanagement gebiedsontwikkeling Markdal. In opdracht van Waterschap Brabantse Delta en in nauwe samenwerking met vele partijen het voorbereiden en realiseren van 200 ha NNB, KRW-doelen en recreatieve inpassing van gebied langs de Mark tussen Breda en Belgische grens.

2020-heden

Projectleiding Weidevogelgebied en waterberging 'Zoetermeerse Meerpolder'. Projectleiding namens vier samenwerkende overheden voor planvoorbereiding, kavelruil, procedures en realisatie van project om de biodiversiteit in de oudste droogmakerij van Zuid Holland te verhogen en klimaatadaptiever te maken.


2018-2021

Verantwoordelijk voor het opstarten en begeleiden van de projecten 'dijkverbetering Gekanaliseerde Hollandse IJssel-Noord (GHIJ-Noord)' en 'Verbetering Waaiersluis' in de rol van projectmanager volgens het IPM-model. De projecten zijn gesitueerd tussen Gouda en Nieuwegein, maken onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en hebben een geraamde omvang van ca. 85 miljoen euro. Opzetten van project, team formeren, bestuurlijk draagvlak creëren, participatieproces opzetten en begeleiden. Verkenningsfase. Werk Waaiersluis aanbesteden. Opdrachtgever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

2018-heden

Gastdocent AVANS+, Opleiding Projectleiding in Bouw en Infra 

2014-2018

Verantwoordelijk voor het kwartiermaken, opstarten en begeleiden project 'Verbetering Regionale Keringen' in de rol van projectmanager. 50 kilometer dijkverbetering in West-Brabant, inclusief 2 keersluizen en gemalen. Opdrachtgever: Waterschap Brabantse Delta. Opzetten van project, team formeren, bestuurlijk draagvlak creëren, participatieproces opzetten en begeleiden. Innovatieve aanbesteding volgens de Best-Value filosofie en PD&C-contract. Totaal budget: 65 miljoen euro.

2012-2016

Opstarten en begeleiden burgerinitiatief 'Duurzaam Drimmelen' in de rol van voorzitter van de Stichting (2012-2015) en bestuurslid van de gemeenschapscoöperatie (2014-2016).  

2010-2015

Verantwoordelijk voor het aansturen van diverse projecten in West-Brabant in de rol van projectmanager en/of omgevingsmanager. Klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, landbouwstructuurverbetering (o.a.NNP Noordpolder, Jagersrust en Oudland-Halstersch-Laag). Opdrachtgever: Waterschap Brabantse Delta in samenwerking met diverse gemeenten, ZLTO en terreinbeherende instanties. Aansturen van diverse projectteams, grondverwerving, opstellen en begeleiden van samenwerkingsovereenkomsten, bestuurlijk aanspreekpunt, aanbesteding RAW bestekken en D&C-contracten. Opstarten innovatieve samenwerking met agrariërs in Cruijslandse Kreken. Totaal budget ca. 20 miljoen euro.

2009-2012

Verantwoordelijk voor de begeleiding van de planvorming en realisatie 'Masterplan Aa-Veghel, fase II' in de rol van projectleider. Planvoorbereiding en realisatie van 62 ha. waterberging, 2 vispassages en ecologische verbindingszones in opdracht van waterschap Aa en Maas. Contracteren en aansturen van specialisten, adviesbureaus en aannemer. Projectomvang ca. 3,5 miljoen euro.

2008-2015

Begeleiden van diverse kleinere projecten in de rol van projectleider of directievoerder (RAW-bestekken): bodemsanering, planvoorbereiding en realisatie van hockeyvelden en kunstgrasvoetbalvelden. In opdracht van meerdere opdrachtgevers.

2007-2008

Verantwoordelijk voor het opzetten en begeleiden van een gebiedsprogramma 'De Zandleij' in opdracht (loondienst) van Dienst Landelijk Gebied (DLG) in Tilburg. Formuleren van haalbare projecten en sturen en prioriteren op kansen (o.a. grondverwerving). Waterbodemsanering, natte natuurparels en kavelruilen. 

2006-2008

Verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Dommelstroom in de rol van secretaris van de bestuurlijke Uitvoeringscommissie en projectleider. In opdracht van DLG Tilburg (loondienst) en in nauwe samenwerking met partners. Kavelruilen, vernattingsprojecten, natuurontwikkeling, recreatieve ontsluitingen en cultuurhistorisch herstel van een oude watermolen. Budgettaire omvang van het programma was 21 mln euro.

1996-2006

Verantwoordelijk voor advisering en projectbegeleiding van diverse cultuurtechnische projecten. Voornamelijk projecten op gebied van bouwrijp maken van terreinen, sportaccommodaties, golfbanen, dijkenbouw, natuurontwikkeling, waterbeheersing etc. waarbij ik vanuit Grontmij Zuid in de rol van adviseur, directievoerder of projectleider opereerde.

bottom of page